KT Summer Associate - Drew Beaty
KT Summer Associate - Drew Evans
KT Summer Associate - Hunter Payne
KT Summer Associate - James Traester
KT Summer Associate - Jesper Valdorson
KT Summer Associate - Maya Langendoen
KT Summer Associate - Peyton Mitchell
KT Summer Associate - Raquel de Castro
KT Summer Associate - William Qiang